Διαγωνισμός Sustenium

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MENARINI HELLAS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «MENARINI HELLAS ΑΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αμαρουσίου επί της οδού Πάτμου αριθ. 16-18, έχει ΑΦΜ 094141331 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «η Εταιρεία»), διοργανώνει διαγωνισμό μέσω διαδικτύου και συγκεκριμένα μέσω ηλεκτρονικού φαρμακείου, με τίτλο «SUSTENIUM CONTEST» (εφεξής «ο Διαγωνισμός»). Τη διοργάνωση του Διαγωνισμού αναλαμβάνει για λογαριασμό της Εταιρείας το φαρμακείο με την επωνυμία «Tofarmakeiomou.gr» το οποίο εδρεύει στον Δήμο Χαϊδαρίου, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου  αριθ. 4, έχει ΑΦΜ 801622292 

 και ΔΟΥ Αιγάλεω και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής «ο Διοργανωτής»). 

 

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι απαραίτητη η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή των κάτωθι όρων και προϋποθέσεων: 

 

1. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα, κατοικούν στην Ελλάδα και είναι κάτοχοι αποδείξεως λιανικής αγοράς των προϊόντων SUSTENIUM energy pack (SUSTENIUM plus ή SUSTENIUM Energy Sport ή SUSTENIUM Μαγνήσιο και Κάλιο) τα οποία πωλούνται αποκλειστικά σε φαρμακεία ή ηλεκτρονικά φαρμακεία, ενώ αποκλείονται: 

α. οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή και λοιπών συνδεδεμένων με αυτόν εταιρειών, 

β. οι εργαζόμενοι της Εταιρείας και 

γ. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) και (β) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών. 

 

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η διάρκεια του Διαγωνισμού αρχίζει στις 25 Απριλίου 2024 και ώρα 12.00 και λήγει στις 8 Μαΐου 2024 και ώρα 23:59 . Οι συμμετοχές πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλονται εντός των χρονικών ορίων του Διαγωνισμού. Μετά την πάροδο της ημερομηνίας λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή ούτε θα επιφέρει έννομα αποτελέσματα. Μετά την προαναφερθείσα χρονική στιγμή λήξης του Διαγωνισμού, αυτός παύει να διενεργείται και να είναι σε ισχύ. Ρητώς διευκρινίζεται ότι ο χρόνος έναρξης και λήξης του Διαγωνισμού, καθώς και ο χρόνος ενεργής αποστολής της συμμετοχής, θα πραγματοποιούνται βάσει των ηλεκτρονικών υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό από την Εταιρεία και όχι των εκάστοτε ενδείξεων των υπολογιστών των συμμετεχόντων. 

 

3. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού φαρμακείου https://www.tofarmakeiomou.gr/el-gr/ και στη συνέχεια να  αγοράσουν τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα SUSTENIUM energy pack (SUSTENIUM plus ή SUSTENIUM Energy Sport ή SUSTENIUM Μαγνήσιο και Κάλιο). 

H συμμετοχή θεωρείται έγκυρη αν ο χρήστης ακολουθήσει τα εξής βήματα: 

Α. Να έχει αγοράσει τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα SUSTENIUM energy pack (SUSTENIUM plus ή SUSTENIUM Energy Sport ή SUSTENIUM Μαγνήσιο και Κάλιο) τα οποία πωλούνται αποκλειστικά σε φαρμακεία, να κρατήσει την απόδειξη του προϊόντος την οποία θα πρέπει να διατηρεί στην κατοχή του και να επιδεικνύει στην διοργανώτρια και την Εταιρεία έως την παραλαβή του δώρου του. 

Β. Αποδεχτεί τους όρους & προϋποθέσεις του διαγωνισμού, συναινώντας έτσι στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, όπου συναινεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει στον Διοργανωτή και στην Εταιρεία να χρησιμοποιηθούν από τους ίδιους ή/και συνεργάτες που δρουν για λογαριασμό τους σύμφωνα με τους Όρους του Διαγωνισμού. 

 

Διευκρινίζεται ότι δεν θα γίνονται αποδεκτές συμμετοχές με περιεχόμενο που προσβάλλει τη δημόσια αιδώ και τα χρηστά ήθη ή παρουσιάζουν ασάφειες ή άλλα τεχνικά ελαττώματα. Επίσης, θα ακυρώνονται συμμετοχές που περιέχουν προσβλητικό της τιμής και αξιοπρέπειας περιεχόμενο έναντι Δημόσιας ή Διοικητικής ή Εκκλησιαστικής Αρχής ή οποιουδήποτε τρίτου, φυσικού ή νομικού προσώπου, περιεχόμενο υβριστικό, εμπρηστικό, ρατσιστικό, ή αντικείμενο στις κείμενες διατάξεις ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απρεπές. 

 

4. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΙΚΗΤΗ - ΔΩΡΑ 

Από τον Διαγωνισμό θα αναδειχθούν στις 10/05/2024 12:00 - 15:00, κατόπιν κλήρωσης μέσω excel random formula, συνολικά επτά (7) νικητές μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.  
Ως δώρα τα οποία θα χορηγηθούν άνευ ανταλλάγματος σε κάθε έναν από τους νικητές του Διαγωνισμού ορίζονται τα παρακάτω:   

Α. Οι δύο (2) πρώτοι νικητές θα κερδίσουν μια μηνιαία συνδρομή boutique γυμναστηρίου Alter Life. 

B. Οι επόμενοι πέντε (5) από ένα παγούρι και δύο προϊόντα SUSTENIUM Energy pack (1 SUSTENIUM PLUS & 1 SUSTENIUM Energy Sport) ο καθένας. 

Ο Διοργανωτής, για λογαριασμό της Εταιρείας, θα επικοινωνήσει με τους νικητές με μήνυμα, προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά και να τους ζητήσει την χορήγηση περαιτέρω στοιχείων επικοινωνίας για να ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή των Δώρων τους. Η χορήγηση των εν λόγω στοιχείων πρέπει να πραγματοποιείται εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την στιγμή της επικοινωνίας εκ μέρους της Εταιρείας. Σε περίπτωση που κάποιος από τους νικητές, κατόπιν της ενημέρωσης αυτής, δεν επικοινωνήσει εμπροθέσμως με την Εταιρεία ή δεν αποδεχτεί τα προσφερόμενα σε αυτόν δώρα, θα απωλέσει οριστικά τα δώρα, και θα κληθεί στη θέση του να επικοινωνήσει και αποδεχθεί ο πρώτος κατά σειρά επιλαχών, με την προαναφερθείσα διαδικασία, και ούτω καθ’ εξής 

Η αποστολή των δώρων θα γίνει από το διοργανωτή με δαπάνες του στη διεύθυνση που θα δηλώσει ο κάθε νικητής. 

 

5. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 

Ο Διοργανωτής θα επεξεργαστεί για λογαριασμό της Εταιρείας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τους συμμετέχοντες και τα οποία θα παρασχεθούν μέσω μηνύματος στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και, σε περίπτωση ανάδειξης του συμμετέχοντος ως νικητή, προκειμένου να επικοινωνήσει μαζί του ώστε να τον ενημερώσει σχετικά και να αποσταλούν τα δώρα. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των δεδομένων είναι, εν προκειμένω, η Εταιρεία, η οποία έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, στον οποίο μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: dpo@menarini.com , ο δε Διοργανωτής ενεργεί στο πλαίσιο αυτό ως Εκτελών την Επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρείας. 

Πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων και του νικητή έχει μόνο η Εταιρεία, ο Διοργανωτής και οι εργαζόμενοί του. Η Εταιρεία και ο Διοργανωτής δεν θα προβούν σε διαβίβαση των εν λόγω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη Χώρα εκτός ΕΟΧ. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων θα διατηρηθούν μέχρι την αποστολή εκ μέρους του νικητή του Διαγωνισμού (ή του επιλαχόντος) των στοιχείων του προκειμένου να του αποσταλούν τα Δώρα, τα δε δεδομένα του νικητή (ή του επιλαχόντος) θα διατηρηθούν μέχρι την παραλαβή των δώρων από αυτόν.  

Οι συμμετέχοντες καθώς και ο νικητής (ή ο επιλαχών) έχουν, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και ιδίως τις διατάξεις των άρθρων 15-22 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων), το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν, ήτοι δικαίωμα να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με αυτά και την επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης στην επεξεργασία τους. Επίσης, οι συμμετέχοντες έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: complaints@dpa.gr 

Οι συμμετέχοντες και ο νικητής ή ο επιλαχών του διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνούν με την Εταιρεία ή τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ή του Διοργανωτή προκειμένου να λαμβάνουν κάθε απαραίτητη πληροφορία ως προς την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τους αφορούν και να ασκούν τα δικαιώματά τους. 

 

6. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Οι συμμετέχοντες με την αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής του στον Διαγωνισμό δηλώνουν ανεπιφύλακτα ότι δεν θίγουν οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου και ιδιαίτερα το δικαίωμα της προσωπικότητας και το δικαίωμα επί του ονόματος οιουδήποτε τρίτου.  

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων και των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, αναλαμβάνοντας αποκλειστικά κάθε σχετική αστική ή ποινική ευθύνη. 

Οι συμμετέχοντες ρητά  και ανεπιφύλακτα δηλώνουν ότι έχουν αποδεχθεί τους όρους ότι παραιτούνται από κάθε σχετική αξίωση τους έναντι της Εταιρείας. 

Τα Δώρα είναι ορισμένα, προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλο ή η εξαργύρωσή τους σε χρήμα. Τα Δώρα παρέχονται στην κατάσταση, την οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειομένης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης των πωλητών ή άλλων διατάξεων, που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ή νομικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ. έναντι της Εταιρείας. Η υποχρέωση της Εταιρείας εξαντλείται στην παράδοση αυτών. 

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης δεν μπορούν να αμφισβητηθούν ή να προσβληθούν με οποιοδήποτε τρόπο και ένδικο βοήθημα ή μέσο. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι συμμετέχοντες αγνοήσουν τους όρους και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι θα αποζημιώσουν πλήρως την Εταιρεία έναντι οποιωνδήποτε αξιώσεων από οποιονδήποτε τρίτο που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των όρων. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα σχόλια των χρηστών καθώς και σε περίπτωση λάθους καταχώρησης ή ελλιπών στοιχείων. Επίσης, η Εταιρεία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη, εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, η λήψη των συμμετοχών αποτύχει ή καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να υπερβεί το χρονικό σημείο λήξης του Διαγωνισμού, ή αν τα τηρούμενα από αυτήν αρχεία καταστραφούν, μερικά ή ολικά. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς εν όλω ή εν μέρει τους όρους του Διαγωνισμού και της κλήρωσης που θα ακολουθήσει, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς επίσης και να διακόπτει, ματαιώνει ή ακυρώνει τον Διαγωνισμό. 

Για κάθε σχετική με τον Διαγωνισμό διαφορά, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, και εφαρμοστέο ορίζεται το Ελληνικό Δίκαιο. 

 

14 μέρες επιστροφή

Δεν σου αρέσουν ή δεν σε ικανοποιούν τα προϊόντα σου;
Επέστρεψε τα σε 14 μέρες.

Εξυπηρέτηση πελατών

Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ, είμαστε δίπλα σου για να σε εξυπηρετήσουμε.

Ταχυτατες αποστολες

Ταχύτατες αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Και αν είσαι VIP μέλος, μπορείς να παραλάβεις και την ίδια μέρα.

Μοναδικες προσφορες

Μην χάνεις λεπτό. Κανε Login στο λογαριασμό σου και απόλαυσε μοναδικές ευκαιρίες που δεν θα βρεις πουθενά αλλού.